เหย์ ฟูน เน๋ย์

ไซ หยวี่ ตาย ฟอง ซับ เทา หว่อง ฟาน เต็ก กาย โต่ว

หมูด โย หยวี่ โส่ย เซิง หงาน โหม่ว กู้ เต็ก เหยิง หม่อง

หม่อง เฮิง กู ตาน เต็ก หม่าน ตัง

ซี น่า เซิง กัม เต็ก เก่ย เย็ก

จอย จี ฟาน เย ซัม โหลย โหม่ว โซ่ว เต็ก ซี หลิ่ม

หยี่ วอง พีน ฮัก ฟูน ซิว หยิ่ง กวา จอย หลีม เซิ

หยวิ่น เน๋ย์ ฉี ฮัก หอ หวุ่ย จี ซี หงอ ชง ซัม เต็ก ซวิด เซ็ง

เหย์ ฟูน เน๋ย์ น่า เสิง หงาน ต้ง หยั่น ซิว เส็ง กัง ไม่ หยั่น หยวิ่น จอย หอ

เฮ็ง ฟู เน๋ย์ น่า หอ งอย มีน หย่ง วาน เสา ซวีด ม่ง หว่า

เจิง จอก ทีน เน๋ย์ กง หงอ

มูน ตาย เลย์ เสิง เต็ก หงอ ฉั่ง เก็ง ตอ ชง ตง

โพ ยวีน หยวี่ ทา เซิง หง่อย หน่าน เหยา จี เหย่า

หยวิ่น เน๋ย์ ฉี ฮัก หอ หวุ่ย จี ซี หงอ ชง ซัม เต็ก ซวิด เซ็ง

เหย์ ฟูน เน๋ย์ น่า เสิง หงาน ต้ง หยั่น ซิว เส็ง กัง ไม่ หยั่น หยวิ่น จอย หอ

เฮ็ง ฟู เน๋ย์ น่า หอ งอย มีน หย่ง วาน เสา ซวีด ม่ง หว่า

เจิง จอก ทีน เน๋ย์ กง หงอ

มูย หมาน เย โหลย จี หงอ โตว ห่าง โฉ่ย จี ตอง ตอ ปิง หล่าง

ยี่ หวอง ไว หลิว จี หงอ จาง จาด ฉ่ง ป้าด จี ทา เต็ก ถ่ง ฟู

เหย์ ฟูน เน๋ย์ น่า เสิง หงาน ต้ง หยั่น ซิว เส็ง กัง ไม่ หยั่น หยวิ่น จอย หอ

เฮ็ง ฟู เน๋ย์ น่า หอ งอย มีน หย่ง วาน เสา ซวีด ม่ง หว่า

เจิง จอก ทีน เน๋ย์ กง หงอ

Advertisements

About liwan11

I'm ARTS / Chinese major/ Sunshine give me energy / Raining is my stage chorus / Books and movie take me to another world / Beautiful photos and good music relief my stress / Drawing is what I like ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: